Általános Szerződési Feltételek

A Checkout Navigator nevű WordPress-bővítmény és annak tartozékaival kapcsolatban.

1) Az ÁSZF szereplői és alapfogalmai

Webhely: a https://checkoutnavigator.com weboldal és annak minden tartozéka (beleértve a checkoutnavigator.com domain nevet, az ehhez tartozó email címeket, fájlokat és minden egyéb elektronikus állományt és szolgáltatást, amely e domain néven keresztül elérhető).

Szoftver: a Checkout Navigator WordPress bővítmény és annak minden, a szolgáltató által létrehozott kiegészítője, amely a webhelyről megvásárolható és/vagy letölthető.

Szolgáltató: a szoftver létrehozója, annak szerzői jogainak és védjegyeinek tulajdonosa.

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szoftvert letöltötte és azt a weboldalán használja.

ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételek.

2) A szolgáltatás tárgya

A szolgáltatás tárgyát a webhelyről letölthető szoftver képezi. A szoftver letöltésével vagy egyéb módon szerzett jogosultsággal a felhasználó jogot szerez arra, hogy a szoftvert feltelepítse a weboldaldalára, és azt rendeltetésszerűen használja.

Felhasználó elfogadja, hogy a szoftver egyes funkcióinak a kihasználásához a szoftvert össze kell kötni bizonyos külső szolgáltatásokkal (például számlázó szoftver, fizetési kapu, hírlevélküldő, stb.). Ezen szolgáltatások díja mindig az adott külső szolgáltató irányába fizetendő.

3) A szolgáltatás időtartama

Felhasználó a szoftvert határozatlan időtartamig használhatja, bárminemű időbeli korlátozás nélkül.

4) Felelősség

Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás tárgyát megismerte és vállalja a használatával járó esetleges következményeket.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget olyan működési hiba vagy hiányosság esetén, amely a Felhasználónak a szoftver használata során kárt vagy elmaradt bevételeket okoz.

Felhasználó kijelenti, hogy a szoftvert saját felelősségükre használja, annak funkcióit, működését és kockázatait megismerte. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy weboldalán a szoftvernek tulajdonítható esetleges hibákból eredő károk kapcsán lemond a Szolgáltató irányában a kártérítési jogáról.

Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget a felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internetcsatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

5) Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webhelyen a szoftverről írt véleményekért, amelyek minden esetben a vélemények nyilatkozójának álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatosan jelen szerződés 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát emailben vagy postai úton. Szolgáltató a székhelyén nem nyújt személyes ügyfélszolgálati szolgáltatást.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Csongrád Megyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szoftver a GPL 2.0 Licenc alapján került kiadásra. Bárminemű, a licencelésével kapcsolatos kérdésben a GPL 2.0 Licenc a tanulmányozandó, az abban foglalt rendelkezések érvényesek.


Hatályos: 2024. január 4. napjától a következő módosításig vagy visszavonásig.